Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztató

a Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft. (továbbiakban Kft. vagy 
Adatkezelő) Focitábor 2021 nevű rendezvényéhez.

Az Adatkezelő kiemelt jelentőséget tulajdonít az intézménnyel kapcsolatba kerülő Érintettek - különösen a gyermekek - személyes adatai védelmének; minden körülmények között biztosítani kívánja az Érintett gyermekek információs önrendelkezési jogát, és mindent megtesz a biztonságos adatkezelés megteremtéséért. E cél elérése érdekében az Adatkezelő a legmesszebb menőkig eleget tesz az Európai Parlament és a Tanács (2016. április 27.) 2016/679/EU rendelet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabályok előírásainak.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően kezeli, gondoskodik azok integritásáról és biztonságáról, megteszi a szükséges intézkedéseket, valamint kialakította a célok eléréséhez szükséges eljárási szabályokat, és különös gondot fordít a gyermekek személyes adatainak a védelmére.

A GDPR Preambulumában (38. pont) rögzíti:
A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

A KEZELT ADATOK KÖRE

Az általunk kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek a szolgáltatás igénybevétele során az Önök által részünkre továbbított minden személyes adat. Ezen személyes adatok a következők lehetnek:

A rendezvényen részt vevő gyermek

 • neve
 • születési helye és ideje
 • anyja születési neve
 • TAJ száma
 • lakcíme

A rendezvényen részt vevő gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló szülőjének (gondviselőjének)

 • neve
 • lakcíme
 • email címe
 • kapcsolattartáshoz megadott telefonszám

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a birtokunkba került személyes adatok vonatkozásában:

 • a szolgáltatást igénybe vevő gyermek azonosítása a rendezvény időtartama alatt
 • a szülői felügyeletet gyakorló Szülővel (gondviselővel) történő kapcsolattartás az igénybe vett szolgáltatások teljesítése érdekében
 • a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás.

A személyes adatoknak az Önök által történő átadásával az és az adatkezelési szabályzat elfogadásával adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül, Önök a személyes adatok részünkre történő átadásával valamint a Nyilatkozat elfogadásával szavatolják, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosultak.

Az Kft. kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal Önök kötelesek a Kft.-nek a fenti szavatosságvállalás valótlanságával vagy téves voltával összefüggésben felmerült valamennyi kárát megtéríteni.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés kizárólag a rendezvény megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Önök tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak. Az adatkezelés időtartama:

a) a regisztrációt követően az Önök és közöttünk fennálló szerződéses jogviszonyból származó igények elévülési ideje (rendezvény időtartama) illetve
b) a Kft.-t terhelő jogszabályi kötelezettségekkel összefüggő igények elévülési ideje közül a hosszabb időtartam.

AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA

A Kft. (Adatkezelő) az adatkezelési tevékenységet saját hatáskörében, adatfeldolgozók bevonása nélkül végzi.

AZ ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE

Önök a saját rendelkezési körükbe tartozó, a Kft. (Adatkezelő) által kezelt adatok megváltozását a rendezvényt kezdését megelőzően a lehető legrövidebb időn belül, a rendezvény időtartama alatt azonnal jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. A kötelezettség elmulasztásából eredő következményekért Önöket terheli minden felelősség.

FÉNYKÉP, KÉP-és HANGFELVÉTEL

A rendezvényen fénykép, kép-és hangfelvétel készülhet melynek közléséhez a hatályos jogszabályok és rendelkezések értelmében a redezvényen résztvevők hozzájárulása nem szükséges. A Kft. az így készült anyagok nyilvános közzétételében a személyiségi jogokról szóló jogszabályok figyelembevételével jár el.

SÜTIK a WEBOLDALON

Az adatlap a spamrobotok és az illetéktelen regisztrációk kizárása érdekében sütiket és spam ellenőrző bővítményt használ az e-mail címek vizsgálatára valamint az IP címek ellenőrzésére. Az így nyert adatokat azonosításra nem használjuk fel és a regisztráció lezárása után megsemmisítjük.

 

A Kft. fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. A tájékoztatás változásáról Önöket írásban egyértelműen tájékoztatjuk a Szerződésben megadott elérhetőségeik valamelyikén. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Kft. (már korábban közzétett) Általános Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak a mérvadóak.


Budapest, 2019.03.20.

Soroksári Sportcsarnok Nonprofit Kft.
Kincses Péter ügyvezető sk.